სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულები

Create your own banner at mybannermaker.com!
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულები

რადიოფიზიკისა და ელექტრონული სისტემების მოდელირების სამეცნიერო განყოფილება

Make your own banner at MyBannerMaker.com!  

რადიაციული ტექნოლოგიების ლაბორატორია

Make your own banner at MyBannerMaker.com!

კრიოგენული ტექნოლოგიების ლაბორატორია

Make your own banner at MyBannerMaker.com!    

ქიმიური ტექნოლოგიების ლაბორატორია

Make your own banner at MyBannerMaker.com! ლაბორატორიის ხელმძღვანელი:    დოქტორი როინ ჭედია  სამეცნიერო მიმართულება:   ულტრადისპერსული მულტიკომპონენტიანი ფხვნილებისა  და მათ ფუძეზე  მატრიცული კერამიკული კომპოზიტების მიღების ტექნოლოგიების დამუშავება      თანამედროვე  სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესი  და მისი შემდგომი წინსვლა წარ­მოუდ­გენელია ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე. ნანოტექნოლოგიების ჩა­ნერ­გვის შედეგად შეიქმნა ახალი ტიპის მასალები, რომელთა საექსპლუატაციო თვი­სებები 2-3-ჯერ აღემატება ტრადიციული მეთოდებით დამზადებულ მასალებს. ნანოსტრუქტურული …

არატრადიციული ენერგეტიკის ლაბორატორია

Make your own banner at MyBannerMaker.com! [Show thumbnails]

ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია

Leave a Reply

Your email address will not be published.

MyBannerMaker_Banner (1)