სასარგებლო ბმულები

Create your own banner at mybannermaker.com!
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

სამეცნიერო ფონდები და პროგრამები
აშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF)
http://www.crdfglobal.org/
ევროკომისიის წარმომადგენლობა საქართველოში – გრანტები
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/grants_tenders/grants/index_ka.htm
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ)
http://www.stcu.int/
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
http://www.rustaveli.org.ge/
საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (ISTC)
http://www.istc.ru/
საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი (სსგფ)
http://www.grdf.ge/
განათლების, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების თს ფონდი
http://tsfund.ge/index.php
NATO-ს პროგრამა „მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის“
http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm
„ჰორიზონტი 2020“
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

ინსტიტუტები და უნივერსიტეტები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
https://www.tsu.ge/
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
http://www.gtu.ge/
სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
http://imm.ge/
სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
http://www.mmi.ge/
სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
http://www.mining.org.ge/index.html
სსიპ სამეცნიერო ტექნიკური ინსტიტუტი “ოპტიკა”
http://optica.ge/ge/
სან დიეგოს უნივერსიტეტი
http://www.sandiego.edu/
ბრუკჰავენის ნაციონალური ლაბორატორია
https://www.bnl.gov/world/
ბერკლის ნაციონალური ლაბორატორია
http://www.lbl.gov/
ლოს-ალამოსის ნაციონალური ლაბორატორია
http://www.lanl.gov/
სხვადასხვა
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
http://science.org.ge/new/
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი
http://www.sakpatenti.org.ge/
სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრ „დელტა“
http://delta.gov.ge/
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
http://www.mes.gov.ge/
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
http://www.economy.ge/
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
https://mod.gov.ge/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

MyBannerMaker_Banner (1)